Moses Kotane Local Municipality – Budget Speech 2016/2017

DSC_7334

Honourable the Speaker of Moses Kotane Local Municipality, Clr Ralesole Diale

Single Whip, Clr Maria Matshaba
Members of the Executive Committee
Fellow Councillors
Municipal Officials
Magosi a etsho le Bahumagadi
Leaders and representatives of religious, business and all sectors,
Principals of the Schools present
Ward committee members,
Community Development Workers
Learners of high schools present
Distinguished guests
Ladies and gentlemen, bagaetsho botlhe
Good day, Goeie dag…. dumelang
It is truly an honour and privilege for me to be standing in front of you all and presenting the budget for the coming financial year of municipal governance, the year 2016/ 2017. This is the last budget of the current term of administration and the better way to do this is to humbly thank the people of Moses Kotane Local Municipality from all 107 villages and two townships for having bestowed us with the honour of leading them for the last five years. It is a five year journey that will go down in history as elementary towards advancing service provision to our people
When I presented the budget speech for 2015/ 2016 financial year in Motlhabe village, I had indicated that it was the last financial year taking into cognizance that the term office was coming to an end. However the National Government has announced 03 august 2016 as the date of local government elections. Mme ke gwetlha bagaetsho botlhe gore tla re emelleng rotlhe fela ka bongwe jwa pelo go ya go tlhopa mo ditlhophong tsa dipuso selegae ka maikarabelo go netefatsa fa re tsweletsa leeto la rona la go dira naga ya Aforika Borwa botoka go feta maabane.
Ke ema fa gompieno go neelana ka tekanyetso kabo ya ngwaga wa matlole wa 2016/ 2017 go baagi ba masepala wa Moses Kotane.

Mmusakgotlha tla ke tseye tšhono go itsise bagaetsho gore diphitlhelelo le maano tse ke di tlhagisang fano gompieno ga se ngwaga o re leng mo go one le o o tlhatlhamang, mme di akaretsa dingaga tse tlhano tsa tsamaiso go simolola ka 2011, mme tse dingwe tsa tsona di akaretsa ga o ne o lekoko la African National Congress le tseya tsamaiso ya masepala ono wa Moses Kotane fa e sale o simololwa ka ngwaga wa 2000 mo nakong ya demokrasi le kgololesego. Go botlhokwa gore re amogela gore re beille motheo o o tsepang wa thebolo ya ditirelo go baagi mme ebile go maleba gore re amogela gore le mororo re lebanwe ke dikgwetlho di akaretsa tekanyetso kabo e e sa lekaneng ditlhokego, matshelo a baagi ba rona a tsweletse go

nna botoka go gaisa ka dingwaga tsa nako ya kgethollo. Mme seno ga se kitla se lebalega bonolo mo megopolong ya ma-aforika borwa gore re tshela ka boiketlo mme re gololesegile go tlhagisa maikutlo le dingongorego tsa rona ka dinako tsotlhe mo Aforika Borwa wa demokrasi…Read More